Црна Река

Црна Река со должина од 207 км. е најголема десна притока на Вардар. Извира од изворот Црна Дупка во близина на селото Железнец, на надморска височина од 760 метри. Од изворот до селото Бучин, Црна Река тече низ Демирхисарско, потоа низ Пелагонија до селото Скочивир каде влегува во Скочивирската Клисура, најдолгата клисура во Македонија, долга 80 км.

Видео на знаковен јазик

Crna River near Skochivir village
Црна Река во близина на село Скочивир

Низ Мариово, Црна Река има карактер на брза планинска река. Пред излезот од клисурата е подигната брана висока 105 метри на местото каде Црна Река го полни Тиквешкото Езеро. Од браната во близина на селото Возарци, па до утоката во Вардар кај античкиот локалитет Стоби, Црна Река повторно има особини на рамничарска река.

Скочивирската Клисура на Црна Река

Видео на знаковен јазик

Црна Река низ Мариово минува градејќи атрактивна клисура со високи, стрмни брегови украсени со фасцинантен релјеф, кој често ги воодушевува посетителите. За оваа река, која во антиката носела име Еригон, се поврзани повеќе легенди.

Skochivir Gorge of Crna River

Една од нив не` потсетува на немирните геолошки периоди, во времето во кое се пресоздавал релјефот во овој простор, односно говори за создавањето на длабокото речно корито на Црна Река.

Таа раскажува за извесен судир на две чудовишта (ламји или змејови), кои во борбен занес откршиле дел од планината некаде во Мариово и токму во тој премин што го формирале протекла водата од Црна Река.

Всушност, легендата зборува за времето на формирање на Скочивирската Клисура, која е една од најдолгите и најатрактивни клисури, која го сече Мариово на две половини и го прави овој простор исклучително атрактивен. Оваа клисура, која е долга околу 80 километри, во најголем дел – 59,5 километри се протега низ Мариово.

Другата легенда е поврзана со нејзиното денешно име кое, според преданието, доаѓа од фактот што дивата река, која тече низ разигран и немирен простор, секој ден поцрнувала по една мајка, одземајќи по едно чедо, па затоа е наречена Црна Река.

Тиквешко Езеро