Градешка Река, Мариово

Градешка Река извира на планината Козјак од 1600 м.н.в. Собирајќи ги водите од изворите под Кравица и Добро Поле, во горното течение реката е позната и како Урупска, а поради своето камено корито, кое изобилува со падови и брзаци, некои ја нарекуваат и Камена Река. Особено интересна локација во горниот дел од течението над село Градешница е месноста наречена „Извори на Градешка Река“.

Видео на знаковен јазик
Gradeshka River, Mariovo

Во минатото на Градешка Река функционирале голем број на воденици. Минувајќи покрај село Старавина, па се до вливот во Црна Река реката има кањонска долина. Во близина на село Зовиќ минува под „Камениот мост“, кој е еден вид симбол на Мариово, а малку подолу, во месноста Еленик се спојува со реката Сатока, по што на 410 м.н.в. заедно се вливаат во Црна Река, во близина на манастирот Чебрен.