Хидрографска состојба на областа Мариово

За областа Мариово, главно важи дека е сушна област, со малку извори за вода. Поделена на два дела од Црна Река, која е најголема десна притока на Вардар, и која овде минува градејќи атрактивна клисура со високи, стрмни брегови украсени со фасцинантен релјеф. Таа важи и за еден од позначајните енергетски потенцијали на земјата.

Видео на знаковен јазик
Crna River - Rasimbey Bridge
Црна Река - Расимбегов мост

Водотекот на Црна Река за периодот 1949/50- 1968/69 година, кај Расимбегов мост покажал просечна издашност од 28,4 m3/sek.
Во Црна Река, од нејзините две страни се вливаат неколку позначајни реки: Бела Река, Градешка, Сатока, Бутурица, Лисичка Река и Блаштица. Сите овие споменати реки се со проток кој се движи во граници од 0,050 m3/sek. до 30 m3/sek.

Bela (White) River
Бела Река

Притоките на Црна Река со поголем проток на вода доаѓаат од десната страна, каде има повисоки планини, како што се Ниџе и Козјак, додека од левата страна реките извираат од Селечка Планина, која е релативно пониска и со помали сливови. Од таа страна во Црна Река се вливаат помали или поголеми рекички од атарите на селата Брник, каде вистинска атракција е Брничкиот водопад, од Рапеш и Маково, потоа кај селото Чаниште се влива Крушевичка Река, следи Лисичка Река од селото Дуње, која ја создаваат помалите рекички од Кокре, Кален, Пештани, Дуње и Вепрчани.

Сите овие водотеци доаѓаат од сливовите на Селечка Планина. Одејќи по долината на Црна Река следат поголем број помали водотеци кои се сливаат од Дренска Планина, каде најиздашни, но и најатрактивни се два поголеми водотеци со кратко течение од локалитетот Подот, односно од Гудјаковските Извори, за кои се поврзани и бројни преданија за некогашните воденици, како и за извесна валавица, која работела на нивните води во некое подалечно време.

Dunje Lake
Езеро во близина на село Дуње

Од десната страна на Црна Река, секако треба да се споменат изворот кај селото Манастир, за кој постои предание дека доаѓа од Егејското Море, како и неколку други извори како „Брен“, кај манастирот „Св. Илија“, село Градешница, кој духовно го збогатува преданието поврзано со освојувањето на тврдината Пешта.

Bela (White) River
Бела Река

Во областа Мариово се регистрирани 74 извори со вкупна издашност од 91,24 л./сек., а 64 од нив се со издашност од 1 л./сек. Посебно интересни се изворите на минерална вода кај селата Манастир, Кокре, Дуње и Витолиште (прилепско Мариово), кај селото Мрежичко, кавадаречко Мариово и др.

"Ragovets" spring - Gradeshnica
Извор Раговец, село Градешница

Посебно треба да се нагласи и постоењето на извори со топла вода или топли извори во кавадаречкиот дел на Мариово во близина на рудникот Алшар, кај селото Мајдан.