Rural Adventure Logo

Импресум


Контакт податоци:

  • Издавач: Здружение за запознавање и патување ОФ РОУД-МАКЕДОНИЈА
  • Седиште: с. Зовиќ, Општина Новаци
  • Уредник: Јове Парговски
  • Редакција: Јове Парговски, Митко крстевски
  • Тел: +389 75 314 882
  • Е-пошта: info@off-road.mk
  • ЕДБ: 4002011523002
  • Матичен број: 6686699
  • Жиро сметка: 290000001233988
  • Депонент банка: ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ