Црква „Свети Димитрие“ во село Градешница, XIV - XV век

Црквата „Свети Димитрие“ во село Градешница е од типот на еднобродна градба со правоаголна основа. Градена е од делкан и полуделкан камен кој е употребен и за полукружниот свод. На влезот од западната страна, во вдлабена ниша, насликан е свети Димитрие, патронот на црквата.

Видео на знаковен јазик

Мапа

Некои автори сметаат дека црквата потекнува од XIV век или од XV век, но истражувањата на други автори, дел од живописот и ѕиданиот иконостас, го датираат во почетокот на XVI век.

Посебно место во црквата зазема масивниот камен иконостас кој го дели наосот од олтарниот простор. Иконостасот на црквата спаѓа во типот на изѕидани, кои најрано се појавуваат во XIII век на териториите под византиска доминација.

Наместо насликани икони на дрво, иконостасот е украсен со ѕидно насликани икони со претстави на Исус Христос Спасител, свети Димитрие, највпечатливата претстава на Богородица од типот Елеуса или Богородица Милостива со малиот Исус и свети Никола.

Church Saint Demetrius in village Gradeshnica XIV - XV century

Црквата „Свети Димитрие“ претставува сведоштво на едно средновековно културно наследство, особено по архитектонското решение, ѕиданиот иконостас, ретките иконографски живописани композиции.Интересен податок за оваа црква е тоа дека таа е единствениот објект од селото кој останал неразрушен за време на Првата светска војна. Црквата била директно погодена од граната, која за среќа не експлодирала, но направила отвор на кровот со пречник од околу 60 см., кој бил видлив до неодамна.