Црква „Св. Богородица“, село Старавина

Црквата „Успение на Пресвета Богородица“ во село Старавина е карактеристичен пример на градба од преродбенскиот период, кога започнува засилена активност на возобновување на црквите и манастирите.

Видео на знаковен јазик
Мапа

Church St. Mary, village Staravina

Благодарејќи на економското зајакнување на населението се интензивизира не само градежната дејност туку и дејноста на зографите и копаничарите за потребите на христијанското население. На територијата на Мариово во XIX век за релативно кус временски период ќе никнат прекрасни сакрални градби карактеристични за тој период. Една од нив е црквата „Успение на Пресвета Богородица“, којашто е изградена 1862 година, а живописана 1887 година.

Church St. Mary, village Staravina

Таа претставува еднобродна црква со правоаголна основа. Дворот и црквата се одвоени со камена ограда. Во внатрешноста црквата ја краси висок иконостас изработен од дрво во понов период. Поради поголемите оштетувања на црквата за време на Првата светска војна, застапениот живопис за време на обновата е со ограничена површина.

Посебно внимание привлекува застапената сцена на првословенските учители,солунските браќа Св. Кирил и Методиј, насликани во архијерејска одежда, со митра на главата. Св. Кирил е прикажан како средовечен човек со темна коса и брада, во десната рака држи крст, а во левата отворен свиток со испишан текст на старословенски јазик. Св. Методиј е насликан како старец со бела коса и брада, кој благословува со десната рака и свиток со азбука во левата рака.

Се претпоставува дека живописот е дело на тајфата на браќата Јосиф и Јаков Радеви, од мијачкото село Лазарополе, коишто исто така биле меѓу генерацијата зографи, ученици и следбеници на Дичо Зограф.

Church St. Mary, village Staravina