Природни реткости на Мариово

Како котлина, која во извесни геолошки периоди била и под вода, односно била езерски басен, заградена со високи планини, областа Мариово претставува вистинска реткост. Оваа област располага со голем број вредности од животинско, растително, геоморфолошко, минералошкоили хидрографско потекло, кои сами за себе се природни реткости и може да се сретнат единствено во Мариово.

Видеa на знаковен јазик

"Gradishte" Manastir
"Gradishte" Manastir

Фосилни остатоци – село Манастир

При експлоатацијата на дијатомејска земја кај селото Манастир, прилепско, се пронајдени фосилни остатоци на риби и други животни кои живеат во вода..

Талиумова руда – лорандит од рудникот Алшар кај селото Мајдан

Како своевидна природна реткост е наодот на талиумот и талиумовиот минерал лорандит, во рудникот Алшар, кај селото Мајдан во општина Кавадарци. Талиумот има својства, значајни за проучувањето на сонцето бидејќи овозможува да се открие честичката неутрино, која доаѓа на земјата преку сончевите зраци.

Thallium’s Ore–lorandite from Allchar Mine in the village Majdan

Image courtesy of Wikipedia

Tree Gol Chovek

Image courtesy of Wikipedia

Дрво Гол човек – покрај долното течение на Црна Река

Дрвото Гол човек се среќава по долината на Црна Река во нејзинот долен тек, блиску до вливот во Вардар. Тоа е специфично зимзелено дрво, со боја на кората која потсетува на човечка кожа, која се лупи и новата кора добива бакарно-црвена боја. Ова ретко дрво има мали бледожолти цветови и црвени плодови во вид на зрна.

Пештери во Мариово

Како своевидна атракција треба да се посочат две пештери со вертикален влез (пропасти) кај селата Мелница и Живово. Пештерата во атарот на селото Галиште, кавадаречко е позната по богатството од сталактити и сталагмити со единствена форма – топчеста и со своевидни каскадни форми. Покрај Галишки дол се наоѓа уште една пештера богата со украси, позната како Водена пештера. 

"Peshta" near Staravina
"Peshta" near Staravina

Вулкански карпи

Како природна реткост е неопходно да се споменат бројни денудациони форми од карпи од вулканско потекло во атарите на селата Крушевица, Чаниште, Дуње, Пештани, Кокре, Кален, Гудајково, Живово, Орле, Маково, Рапеш, Брник, Ивени, како и посебните природни форми со куполести или остри врвови во атарите на селата Витолиште, Полчиште, Бешиште, Градешница и Старавина. Некои од поголемите форми, како врвот Панделе кај Полчиште или Пешта меѓу Градешница и Старавина, се особено атрактивни.

Kravica - volcanic rock
Kravica - volcanic rock

Кравица

Кравица е вулканска карпа, дел од мариовско-кајмакчаланската вулканска област, која била активна пред повеќе од 2 милиони години. Според легендата, некогаш во минатото на врвот на карпата се отелила некоја крава, па оттаму доаѓа и името на една од најзабележителните локации во Мариово. Со надморска висина од 1160 м., Кравица лесно може да се забележиод поголемиот дел на Мариово. Лоцирана е, околу 400 метри, во територијата на Република Грција.